Fredericton Chalmers, Saint John Harris & Moncton Westmoreland